การป้องกัน

เราได้ทำงานร่วมภาครัฐ เช่นสถานสงเคราะห์เด็กชาย บ้านเชียงใหม่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน และมูลนิธิCare for Children ซึ่งเป็นองค์กรที่ช่วยในด้านการวางระบบบ้านอุปถัมภ์และสนับสนุนพ่อแม่อุปถัมภ์ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลเด็กให้ดีที่สุด โดยเฉพาะเรื่องเด็กที่เคยมีบาดเจ็บภายในจิตใจ

เจ้าหน้าที่ของเราเปิดบ้านอุปถัมภ์รับเด็กที่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน มีความต้องการที่พักอาศัยระยะเวลาสั้น โดยอาจจะมีปัญหาฉุกเฉินในครอบครัวเช่น พ่อแม่นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือต้องโทษอยู่ในเรือนจำ ถ้าเด็กมีความจำเป็นที่จะต้องพักอาศัยอยู่ในช่วงระยะเวลาน้อยกว่า 1ปี ควรอยู่ที่อุปถัมภ์เป็นดีกว่าการอยู่ในบ้านพักเด็กหรือสถานสงเคราะห์เด็กหรือมูลนิธิเด็ก เราจะช่วยเด็กและครอบครัวปรับตัวเมื่อถึงเวลาที่พร้อมจะกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัว

เวลาเด็กอยู่ในบ้านอุปถัมภ์ เด็กจะมีโอกาสที่ไปโรงเรียนตามปกติ, ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล และเติบโตขึ้นบนความเข้าใจในด้านคุณค่าของตัวเอง

© 2019 by Jojo's Sanctuary

Jojo's Sanctuary is a project of

 

 

 

 

 

 

 

and a member of

topRanked_large.png